نویسنده = �������� ���� ���������� �������� ����������������