نویسنده = �������������� ��������
مطالعه ساختار عاملی پرسشنامه توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 31-44

محمود گودرزی؛ ایوب اسلامی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی