نویسنده = ������������������ ��������
تعیین راهبردهای رشته صعودهای ورزشی در ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 354-339

محسن مختاریان؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش