نویسنده = ���������� ������������ ��������
بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

دوره 7، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 437-456

محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی؛ مریم اعتمادی