نویسنده = گودرزی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان کرمان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 149-172

محمود گودرزی؛ عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ مریم وطن دوست