نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی رابطة بین مؤلفه های سرمایة اجتماعی و مشارکت ورزشی در میان نوجوانان

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 109-127

مهربان پارسا مهر؛ مستانه بلگوریان؛ محسن سعیدی مدنی