نویسنده = ������������ ��������
نقش مقاصد در توسعۀ صنعت گردشگری ورزشی در یک دورۀ پنج‌ساله در امارت ابوظبی

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 215-230

ابوالفضل فراهانی؛ نوشین اصفهانی؛ محسن زارعی؛ حسین خالقی آرانی خالقی آرانی