نویسنده = ���������� ������ �������������� ��������
عوامل مؤثر بر بهره مندی استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های ایران از فناوری و مقایسة آن با دانشگاه های ترکیه

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 171-191

خیام اکبری اصل هاسونی؛ میر محمد کاشف؛ فاطمه سادات حسینی