نویسنده = ���������� ���������� ����������������
ارزیابی عملکرد سازمان های ورزشی با استفاده از مدل منسجم BSC - TOPSIS (مطالعة موردی : ادارة کل تربیت بدنی استان یزد)

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 77-96

حیدر میرفخرالدینی؛ محمد حسن پیمان فر؛ عبدالنبی خطیبی عقدا؛ حسین علیمحمدی