ارزیابی عملکرد سازمان های ورزشی با استفاده از مدل منسجم BSC - TOPSIS (مطالعة موردی : ادارة کل تربیت بدنی استان یزد)

نویسندگان

1 ا ستادیار گروه مدیریت دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه خوارزمی

3 کارشناس دانشگاه یزد

4 استادیار دانشگاه قم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائة الگویی به‌منظور ارزیابی عملکرد سازمان‌های ورزشی با رویکرد کارت امتیای متوازن (BSC) و تاپسیس (Topsis) بود. جامعة‌آماری این پژوهش، کلیة کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان یزد و مربیان و ورزشکاران این استان بودند که 119 نفر با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعة نامحدود به‌عنوان نمونة آماری پژوهش مدنظر قرار گرفتند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامة محقق‌ساخته استفاده شد که پس از تأیید روایی صوری آن توسط صاحب‌نظران، پایایی آن نیز در یک مطالعة راهنما (90/0 =? ) تأیید شد. روایی سازة ابزار سنجش نیز با روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از‌ آمار توصیفی شامل شاخص‌های گرایش مرکزی و شاخص‌های پراکندگی و آمار استنباطی شامل آزمون t تک‌نمونه‌ای، ANOVA یکطرفه، تحلیل واریانس رتبه‌ای کروسکال والیس و تکنیک تاپسیس فازی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که ادارة کل تربیت بدنی استان یزد در دو منظر فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری عملکرد مطلوب داشته و در دو منظر مشتری و مالی (مناظر BSC) عملکرد مطلوبی نداشته است. همچنین تکنیک تاپسیس فازی اولویت 37 شاخص را به تفکیک چهار منظر مذکور نشان داد.