نویسنده = �������������� ������������
رابطة بین طرحواره های اخلاقی و رویکرد عدالت اجتماعی مبتنی بر نیاز در کشتی گیران استان گلستان

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 39-54

مهران سرداری؛ زلیخا هاشمی؛ نوراله گراوند؛ علی ناظمی