رابطة بین طرحواره های اخلاقی و رویکرد عدالت اجتماعی مبتنی بر نیاز در کشتی گیران استان گلستان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین طرحواره‌های اخلاقی با رویکرد عدالت اجتماعی مبتنی‌بر نیاز است. روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی است که به شیوة میدانی انجام گرفت. به این منظور از بین کشتی‌گیران استان گلستان 341 نفر
به‌صورت خوشه‌ای برای پاسخگویی به پرسشنامه‌های آزمون تبیین مسائل (Dit2) رست و همکاران و مقیاس عدالت اجتماعی مبتنی‌بر نیاز راسینسکی انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نمونة مقدماتی به‌ترتیب برابر 87/0 و 80/0 ارزیابی شد. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام انجام گرفت. یافته‌ها حاکی از آن بود که بین طرحواره‌های اخلاقی نفع شخصی و تفکر پس عرفی با رویکرد عدالت اجتماعی مبتنی‌بر نیاز رابطة معنادار وجود دارد، ولی رابطة معناداری بین طرحوارة پاسداشت هنجارها و رویکرد عدالت اجتماعی مبتنی بر نیاز مشاهده نشد (05/0 P<). نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی نشان داد که از بین طرحواره‌های اخلاقی طرحوارة نفع شخصی و طرحوارة تفکر پس عرفی رویکرد عدالت اجتماعی مبتنی‌بر نیاز را بهتر پیش‌بینی می‌کند.