نویسنده = ������������������ �������� ������
روایی و پایایی مدل تعهد ورزشی در میان دانشجویان ورزشکار

دوره 4، شماره 15، اسفند 1391، صفحه 105-121

محمد علی میرحسینی؛ فریده هادوی؛ امیر احمد مظفری