نویسنده = ������������������ ������
تحلیل رگرسیونی رابطة بین اجزای مدیریت دانش و عملکرد منابع انسانی

دوره 4، شماره 15، اسفند 1391، صفحه 35-50

یعفوب بدری آذرین؛ میر حسن سید عامری؛ علی ایمانپور