نویسنده = �������� ������ ������������ ��������
ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزة یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب

دوره 4، شماره 14، آبان 1391، صفحه 91-107

امیر قنبر پور نصرتی؛ وحید ساعت چیان؛ حسین پورسلطانی زرندی