نویسنده = �������� �������� ������������
رابطه سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم های منتخب دانش آموزی شهر ارومیه

دوره 4، شماره 14، آبان 1391، صفحه 49-64

محسن وحدانی؛ مهرداد محرم زاده؛ محمود آقایی؛ اسکندر حسین پور