نویسنده = ���������� �������� ������
ارتباط بین راهبردهای مدیریت تعارض و هوش هیجانی مربیان تیم‌های ورزشی استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 99-113

امیر احمد مظفری؛ حمید رضا روحی؛ وحید ساعت چیان؛ امین کلانی