نویسنده = ���������� ������ �������� ��������������