تأثیر ورزش یوگا بر روابط خانوادگی افراد (مطالعة موردی: باشگاه‌های ورزشی شهر یزد)

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران

2 کارشناس¬ارشد دانشگاه تهران

چکیده

یوگا، یکی از مهم‌ترین روش‌های کاهش استرس و مشکلات روحی در بسیاری از کشورها در سطح جهان محسوب می‌شود. در ایران، یوگا اخیراً با استقبال روزافزون زنان مواجه شده. این پژوهش درصدد است تا یکی از نتایج اصلی این استقبال را بررسی کند.از آنجا که خانواده مهم‌ترین فضای خصوصی، در زندگی زنان است، این مقاله نقش مؤثر یوگا را در روابط خانوادگی تبیین
می‌کند. این پژوهش نشان می‌دهد زنانی که به‌طور منظم در دوره‌های یوگا شرکت می‌جویند، از سویی خود را با نقش‌های عاطفی در روابط خانوادگی نزدیک‌تر می‌کنند و از سوی دیگر در تلاش برای تغییر نگرش خود در این زمینه هستند. برای تحقق این دو منظور، آنها از یوگا بهره می‌برند تا‌ آرامش کسب کنند و در رویارویی با مسائل زندگی توانمندتر شوند و انسان معنوی‌تری باشند. در این راستا، مفهوم وحدت در آموزه‌های یوگا دیده‌های مغایر با نظریات فمینیستی به معنای رادیکال آن را رواج می‌دهد و افراد را به یکپارچگی و وحدت با یکدیگر تشویق می‌کند. در این فرایند، زنان صلح و آرامش بیشتری را در زندگی خانوادگی خود تجربه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها