نویسنده = ������ ������������ ��������
مطالعه مؤلفه‌های عدالت سازمانی در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

دوره 3، شماره 10، مهر 1390

امین خطیبی؛ حسن اسدی؛ مهرزاد حمیدی؛ جبار سیف پناهی