نویسنده = �������� ������������ ����������������������
مقایسة کیفیت زندگی افراد شرکت‌کننده و غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی

دوره 2، شماره 7، دی 1389

رحیم رمضانی‌نژاد؛ سیدمحمدکاظم واعظ موسوی؛ رباب مختاری