نویسنده = ������������ ���������������������� ����������
ارتباط پنج بُعد شخصیتی و شیوه های مقابله با تعارض

دوره 2، شماره 7، دی 1389

حمیده دهقانی فیروزآبادی؛ مهرزاد حمیدی؛ جبار سیف پناهی شعبانی