نویسنده = حسین عیدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل توصیفی نشریه علمی – پژوهشی حرکت (شماره 1 تا 34)

دوره 2، شماره 5، تابستان 1389، صفحه 141-293

سیدنصراله سجادی؛ حسین عیدی؛ جواد مهربانی؛ همایون عباسی