نویسنده = ���������������� ����������
نظرسنجی از مدیران استادیوم ها در زمینه مدیریت خطرهای احتمالی استادیوم های فوتبال ایران

دوره 2، شماره 6، مهر 1389، صفحه 67-149

محمد خبیری؛ سیدنصراله سجادی؛ مرتضی دوستی؛ عسکری محمدیان