نویسنده = ���������������� ������������ ��������
رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

دوره 2، شماره 6، مهر 1389، صفحه 47-111

سعید یارمحمدی منفرد؛ مهرعلی همتی نژاد طولی؛ رحیم رمضانی نژاد