نویسنده = �������� ������������ ������ ��������
بررسی انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش های همگانی در فضاهای روباز

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 5-23

رحیم رمضانی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا؛ سید امیر تقوی تکیار