مدیر مسئول


عباسعلی گائینی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سردبیر


مهرزادحمیدی دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


سید نصراله سجادی استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


سید محمد حسین رضوی دانشگاه مازندران

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


محمد احسانی دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا شعبانی بهار استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


حبیب هنری استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل شریفیان دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم علیدوست قهفرخی استاد، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


ژاله معماری دانشگاه الزهرا

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


فریبا عسکریان استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


سیده عذرا میرکاظمی دانشگاه بیرجند

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد خبیری دپارتمان حرکت شناسی، کالج بروکلین، دانشگاه نیویورک

روانشناسی ورزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


میشل دزبوردس استاد بازاریابی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه پاریس-ساکلای ، پاریس ، فرانسه

بازاریابی ورزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مارکو پریک دانشگاه رجیکا کرواسی

مدیریت گردشگری ورزشی

مدیر داخلی


فریبا عسکریان استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی