دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 1-180 (نشریه مدیریت ورزشی)