نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی ورزشی دانشگاه تهران

10.22059/jsm.2024.377341.3314

چکیده

مقدمه: شرط‌بندی در فوتبال یکی از فعالیت‌های محبوب و پرطرفدار در سراسر جهان است که تاثیرات مخرب گسترده‌ای در ورزش و جامعه به همراه دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی کیفی این پدیده در فوتبال کشور می‌باشد.

روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شده است؛ به طوری که داده‌های تحقیق از طریق جمع‌آوری و تحلیل اخبار و اطلاعات موجود در رابطه با موضوع تحقیق در رسانه‌های عمومی و همچنین مصاحبه با مطلعین کلیدی در این زمینه شامل مربیان و بازیکنان تیم‌های مربوطه به دست آمده است. نمونه این تحقیق نیز بر اساس نمونه‌گیری مورد استثنایی یا کرانه‌ای انتخاب شده است.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که شرط‌بندی در ورزش و به طور خاص در فوتبال کشور از فراگیری و همچنین ابعاد مختلفی برخوردار است. به عبارت بهتر، شرط‌بندی صرفا جنبه مالی ندارد، بلکه وجوه متعدد و متنوعی را شامل می‌شود. بر اساس نتایج تحقیق، عوامل اقتصادی، مداخلات سیاسی در ورزش، ضعف نظارت بر مسابقات ورزشی، و تضعیف اخلاق (حرفه‌ای) در جامعه ورزشی، زمینه‌های شیوع شرط‌بندی در فوتبال کشور هستند. همچنین افزایش استرس‌های روانی، فاصله‌گیری از هدف و کارکرد اصلی ورزش، زیر سوال رفتن سلامت مسابقات ورزشی، و حساسیت بر روی افشاگران فساد پیامدهای چنین پدیده‌ای می‌باشند.

نتیجه‌گیری: با توجه به آثار مخرب شرط‌بندی بر ورزش و جامعه، می‌بایست راهبردهای مناسبی در راستای پیشگیری از شرط‌بندی تمهید گردد. به طور خاص، پیشنهاد می‌شود ساختارهای کنترلی و نظارتی یکپارچه برای نظارت بر امور مالی فدراسیون فوتبال و همچنین سایت‌ها و کانال‌های مرتبط با شرط‌بندی ایجاد و تقویت گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

betting on football; A qualitative study (Case of study: the events of the last two weeks of the 1399-1400 second division football league of the country)

نویسندگان [English]

  • Seiyed Pouya Rasoulinejad 1
  • Alireza Tarkhan 2

1 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran

2 Master's student of Sports Sociology, University of Tehran

چکیده [English]

Introduction: Betting on football is one of the most popular and popular activities all over the world, which has extensive destructive effects on sports and society. The purpose of this research is to qualitatively investigate this phenomenon in the country's football.

Research method: This research was conducted with a qualitative approach; So that research data has been obtained through the collection and analysis of news and information available in relation to the subject of research in the public media, as well as interviews with key informants in this field, including coaches and players of the respective teams. The sample of this research was also selected based on exceptional or marginal case sampling.

Findings: The results showed that betting in sports and specifically in football in the country is comprehensive and also has different dimensions. In other words, betting is not only financial, but includes many and diverse funds. Based on the results of the research, economic factors, political interventions in sports, weak supervision of sports competitions, and the weakening of (professional) ethics in the sports community are the reasons for the prevalence of betting in football in the country. increasing mental stress, distancing from the main purpose and function of sports, questioning the health of sports competitions, and sensitivity to whistleblowers of corruption are the consequences of such phenomena.

Conclusion: it is suggested to create and strengthen integrated control and monitoring structures to monitor the financial affairs of the football federation as well as sites and channels related to betting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Betting
  • gambling
  • sports
  • football
  • sociology of sports