نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی

2 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز

10.22059/jsm.2024.372943.3261

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد رقابتی باشگاه‌های ورزشی در دوران کرونا بود.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل مدیران باشگاه‌های ورزشی شهر یزد بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه فیوری و همکاران (2013)، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی لچوگا (2012) و پرسشنامه عملکرد رقابتی مارین و همکاران (2012) بود. برای آزمون مدل تحقیق، از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ها: نتایج تحلیل‌ها نشان داد که تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد رقابتی باشگاه‌های ورزشی معنادار نیست. از طرفی مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی کارآفرینانه و بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد رقابتی باشگاه‌های ورزشی دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که بازاریابی کارآفرینانه نقش میانجیگری معناداری در رابطه علّی بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد رقابتی دارد. مقدار T-Value برابر با 2.879 و مقدار ß برابر با 0.267 بود که این نشان‌دهنده وجود نقش میانجی بازاریابی کارآفرینانه در این رابطه است.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود مدیران باشگاه ها با تدوین قوانین مدون و شفاف بازاریابی اخلاقی که در آن هم حقوق مشتریان لحاظ شده باشد و هم دایره اختیارات تعیین شده باشد، به بهبود عملکرد باشگاه‌های ورزشی خود کمک کنند. همچنین، توجه به توانمندی‌های فناورانه در زمینه بازاریابی الکترونیکی و اتخاذ استراتژی‌های بازاریابی مشتری‌محور در فضای مجازی در دوران بحرانی می‌تواند منجر به مزیت رقابتی ویژه‌ای برای باشگاه های ورزشی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of entrepreneurial marketing on the relationship between social responsibility and the competitive performance of sports clubs

نویسندگان [English]

  • mohamad hasan peymanfar 1
  • Elahe Kahdouei 2
  • Seyed Amin Dehghanbanadaki 3

1 Assistant Professor at Kharazmi University

2 sport management Department, Mazandaran University

3 sport management department, Tabriz University

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to examine the impact of entrepreneurial marketing on the relationship between social responsibility and competitive performance of sports clubs during the COVID-19 pandemic.

Method: The current research was descriptive and applied in terms of purpose. The statistical population included managers of sports clubs in Yazd. Data collection tools were entrepreneurial marketing questionnaire(Fiore et al, 2013), social responsibility questionnaire (Lechuga,2012), and competitive performance questionnaire (Marin et al,2012). Structural equation modeling was used to test the research model.

Results: The results of the analysis showed that the effect of social responsibility on the competitive performance of sports clubs is not significant. On the other hand, social responsibility has a positive and significant effect on entrepreneurial marketing and entrepreneurial marketing has a positive and significant effect on the competitive performance of sports clubs. Also, the findings showed that entrepreneurial marketing has a significant mediating role in the causal relationship between social responsibility and competitive performance.

Conclusion: According to the results of the research, it is suggested that club managers help improve the performance of their sports clubs by developing codified and clear rules of ethical marketing in which both the rights of customers are taken into account and the scope of authority is determined. Also, paying attention to technological capabilities in the field of electronic marketing and adopting customer-oriented marketing strategies in the virtual space during a crisis can lead to a special competitive advantage for sports clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial marketing
  • Corona
  • competitive performance
  • social responsibility
  • crisis management