نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

10.22059/jsm.2024.372905.3260

چکیده

مقدمه: رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از اثربخش‌ترین و گسترده‌ترین ابزار برای کمک کردن به توسعه شخصی و ایجاد یک برندشخصی عمل می‌کنند. هدف از این پژوهش نحوه استفاده از رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزار برندسازی شخصی دانشجویان ورزشکار بود.

روش پژوهش: روش تحقیق به‌صورت کیفی از نوع تحلیل پدیدارشناسی هرمنوتیکی با هدف کاربردی و ماهیت اکتشافی بود. مشارکت‌کنندگان تحقیق دانشجویانی بودند که از رسانه‌های اجتماعی برای برندسازی شخصی استفاده می‌کردند و در یکی از انواع ورزش‌های رزمی حداقل 5 سال سابقه و تجربه تمرین داشتند که از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و بر‌اساس روش نمونه-گیری هدفمند مورد بررسی قرار‌گرفتند. در این مطالعه نقطه اشباع داده‌ها 11 مصاحبه بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار MAXQDA صورت گرفت.

یافته ها: 5 مفهوم اصلی و 19 مفهوم فرعی از تبیین تجربیات شرکت‌کنندگان در پژوهش استخراج شد. ایجاد تمایز، جذابیت، سواد رسانه‌ای، مزایا و فرصت‌ها و مضررات و محدودیت‌ها مؤلفه‌های شناسایی شده در استفاده از رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزاری برای برندسازی شخصی دانشجویان ورزشکار در پژوهش حاضر بودند.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد استفاده صحیح از رسانه‌های اجتماعی توسط دانشجویان ورزشکار برای ارائه اطلاعات مربوط به برند خود و تعامل با طرفداران حائز اهمیت است. مطالعه حاضر، بینش و دانش جدیدی را در مورد بهبود مدیریت برند از طریق رسانه‌های اجتماعی در زمینه برند شخصی دانشجویان ورزشکار ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Social media as a tool for personal branding of student athletes

نویسندگان [English]

  • Reza Rezaei 1
  • Sardar Mohammadi 2
  • Arman Allahveisi 2

1 Department of Sport Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan

2 , Department of Sport Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan

چکیده [English]

Introduction: Social media serves as one of the most effective and widespread tools to aid personal development and build a personal brand. The purpose of this research was how to use social media as a personal branding tool for student athletes.

Methods: The research method was a qualitative type of hermeneutic phenomenological analysis with an applied purpose and an exploratory nature. The research participants were students who used social media for personal branding and had at least 5 years of training experience in one of the combat sports, who were investigated through semi-structured interviews and based on the purposeful sampling method. In this study, the data saturation point was 11 interviews. Data analysis was done with the help of MAXQDA software.

Results: Through empirical exploration, five main themes and nineteen sub-themes were extracted to elucidate the participants' experiences in the research. Differentiation, attractiveness, media literacy, benefits and opportunities, and disadvantages and limitations were identified as the identified components in the use of social media as a tool for personal branding among student athletes in the present study.

Conclusion: The subtle findings of this study indicate that the proper use of social media by student athletes to present information relevant to their brand and interact with their fans is crucial. The present study offers new insights and knowledge regarding improving brand management through social media in the context of personal branding for student athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personal branding self-presentation
  • social media
  • student athletes