نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد آزادشهر

2 Master's student in sports management, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

10.22059/jsm.2024.370945.3244

چکیده

مقدمه: معلمان در محیط کاری خود احساسات، عواطف و هیجانات مختلفی را تجربه می‌کنند که این عوامل می‌توانند بر عملکرد تدریس آن‌ها اثرگذار باشند. بنابراین نیاز است تا معلمان توانایی تنظیم هیجانات خود را توسعه داده و از نتایج مثبت آن بهره‌مند شوند. این پژوهش در همین راستا با هدف مطالعه نقش خودکارآمدی تنظیم هیجانی در اعتماد بین فردی و تصمیم‌گیری اخلاقی معلمان تربیت‌بدنی انجام شد.

روش پژوهش: این پژوهش کاربردی با بهره‌گیری از روش تحقیق همبستگی عملیاتی گردید. 575 معلم تربیت‌بدنی استان گلستان جامعه آماری این پژوهش بودند که با استفاده از فرمول کوکران 231 معلم به شیوه تصادفی (طبقه‌ای) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌های خودکارآمدی تنظیم هیجانی، اعتماد بین فردی و تصمیم‌گیری اخلاقی بود. تحلیل داده‌های پژوهش به شکل توصیفی و استنباطی با استفاده از دو نرم‌افزار آماری اس‌پی‌اس‌اس و اسمارت پی‌ال‌اس انجام گردید.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد خودکارآمدی تنظیم هیجانی رابطه مثبت و معنی‌داری با اعتماد بین فردی معلمان تربیت‌بدنی دارد. همچنین نتایج مشخص نمود رابطه بین خودکارآمدی تنظیم هیجانی با تصمیم‌گیری اخلاقی معلمان تربیت‌بدنی مثبت و معنی‌دار است. در نهایت، مشخص گردید رابطه بین خودکارآمدی تنظیم هیجانی و تصمیم‌گیری اخلاقی معلمان تربیت‌بدنی با نقش میانجی اعتماد بین فردی مثبت و معنی‌دار می‌باشد.

نتیجه‌گیری: توسعه خودکارآمدی تنظیم هیجانی معلمان تربیت‌بدنی در محیط کار خود می‌تواند پیامدهای مثبتی مانند بهبود اعتماد بین فردی و افزایش تصمیم‌گیری اخلاقی آن‌ها را به همراه داشته باشد؛ بنابراین آموزش تنظیم هیجانات به این معلمان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of emotional regulation self-efficacy in interpersonal trust and ethical decision-making of physical education teachers

نویسندگان [English]

  • Nasser Bay 1
  • Mohammad Peyravi 2

1

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده [English]

Introduction: Teachers experience different feelings, emotions and emotions in their working environment, which can affect their teaching performance. Therefore, it is necessary for teachers to develop the ability to regulate their emotions and benefit from its positive results. In this regard, this research was conducted with the aim of studying the role of emotional regulation self-efficacy in interpersonal trust and ethical decision-making of physical education teachers.

Methods: This applied research was operationalized using the correlational research method. 575 physical education teachers of Golestan province were the statistical population of this research, using Cochran's formula, 231 teachers were randomly selected as a sample. Data collection tools included emotional regulation self-efficacy, interpersonal trust, and ethical decision-making questionnaires. The analysis of the research data was done in a descriptive and inferential form using two statistical softwares SPSS and SmartPLS.

Results: The results of the research showed that emotional regulation self-efficacy has a positive and significant relationship with the interpersonal trust of physical education teachers. Also, the results showed that the relationship between emotional regulation self-efficacy and moral decision-making of physical education teachers is positive and significant. Finally, it was found that the relationship between emotional regulation self-efficacy and moral decision-making of physical education teachers with the mediating role of interpersonal trust is positive and significant.

Conclusion: The development of emotional regulation self-efficacy of physical education teachers in their work environment can bring positive consequences such as improving interpersonal trust and increasing their ethical decision-making; Therefore, emotion regulation training is suggested to these teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Regulation
  • Ethical Decision Making
  • Physical Education Teachers
  • Self-Control
  • Trust