نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه تهران

3 گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه تربیت بدنی، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران

10.22059/jsm.2024.371458.3257

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی تربیت بدنی با رویکرد یادگیری ترکیبی در دوره ابتدایی بود.

روش پژوهش: پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) و از نوع متوالی بود. جامعه پژوهش شامل افراد دارای تجربه فعالیت در حوزه برنامه درسی تربیت‌بدنی با رویکرد یادگیری ترکیبی بود. مشارکت‌کنندگان به‌صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌سازمان یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق‌ساخته بود. داده‌ها در بخش کیفی به روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش کمی با استفاده از آزمون t و آزمون رتبه‏بندی فریدمن تحلیل شدند.

یافته ها: تعداد 81 کد باز، 41 کد محوری شناسایی و در هشت طبقه دسته‌بندی شدند، سپس برای هر طبقه یک نام انتخاب شد که عبارتنداز: نظام برنامه‏ریزی درسی یادگیری ترکیبی، نهاد آموزش، محتوا و ویژگی‏های آن، شیوه‏ها و فنون آموزش، تدریس و یادگیری، ویژگی‏های عناصر انسانی آموزش، عناصر اخلاقی-انسانی، زیرساخت، تجهیزات و پشتیبانی فنی، مدیریت آموزشی مدرسه (مدیریت رویکرد یادگیری ترکیبی). یافته‌های بخش کمی نشان داد؛ بر اساس مقدار تی (در سطح 01/0) مولفه‌های شناسایی‌شده مورد توافق مشارکت‏کنندگان قرار گرفت.

نتیجه گیری: هر یک از عناصر هشتگانه جایگاه خاص در برنامه درسی تربیت‌بدنی با رویکرد یادگیری ترکیبی دارند و غفلت از هر یک از این عناصر در اجرای برنامه درسی اثربخشی برنامه درسی را تحت‌تأثیر خواهد گذاشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validation of Physical Education Curriculum Model Based on Blended Learning for Elementary School

نویسندگان [English]

  • Gita Samahati 1
  • mohammad javadipour 2
  • ali akbar rezaee 3
  • Hojjat Hatami 4

1 Department of Curriculum Planning, Faculty of Islamic Education & Training, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of the Faculty of Psychology and Education University of Tehran

3 Department of Cultural Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

4 Department of Physical education, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Buinzahra, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The purpose of the research was to design and validate the physical education curriculum model with a blended learning approach in the elementary school.

Methods: The research was of mixed exploratory type (qualitative-quantitative) and sequential type. The research community included people with experience in the field of physical education curriculum with a blended learning approach. Participants were selected purposefully and by snowball method. The data collection tool was a semi-structured interview in the qualitative part and a researcher-made questionnaire in the quantitative part. The data were analyzed in the qualitative part by open, central and selective coding method and in the quantitative part by using t-test and Friedman ranking test.

Results: A number of 81 open codes, 41 central codes were identified and categorized into eight categories, then a name was chosen for each category, which are: blended learning curriculum planning system, educational institution, content and its characteristics, methods and techniques. Education, teaching and learning, characteristics of human elements of education, moral-human elements, infrastructure, equipment and technical support, school educational management (management of blended learning approach). The findings of the department showed little; Based on the t value (at the 0.01 level), the identified components were agreed upon by the participants.

Conclusion: Each of the eight elements has a special place in the curriculum of physical education with a combined learning approach, and neglecting each of these elements in the implementation of the curriculum will affect the effectiveness of the curriculum

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blended learning
  • Physical Education
  • primary school