نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه غیردولتی - غیرانتفاعی ایوان کی، سمنان،

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران

10.22059/jsm.2023.354151.3107

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة فرهنگ دوچرخه‌سواری با رویکرد ترویج ورزش شهروندی بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر، کاربردی، روش انجام آن کمّی، از نوع پژوهش‌های مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعة آماری تمامی متخصصان، کارشناسان دوچرخه‌سواری و ورزش شهروندی بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند (175=N) . ابزار تحقیق، پرسشنامة محقق‌ساخته برگرفته از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد (89/0=α) به‌منظور بررسی ساختار عاملی ابزار از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس، برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی تحلیل عاملی تأییدی ابزار از روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم‌افزار Pls استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد از بین عوامل مختلف همچون مدیریت ارتباط بخش علمی و اجرایی ورزش، تمرکز بر مهارت‌افزایی جوانان، برنامه‌ریزی اصولی، عوامل سیاسی ـ اقتصادی با بار عاملی (89/0) و حمایت سازمان‌های مرتبط (86/0) بیشترین تأثیر را داشتند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج تحقیق به‌منظور ترویج و توسعة فرهنگ دوچرخه‌سواری باید ظرفیت‌های استفاده از دوچرخه را در سطح شهرها افزایش داد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود علاوه بر همکاری همه‌جانبة نهادهای متولی ورزش شهری، طراحان و برنامه‌ریزان شهری نیز در برنامه‌ریزی مسیرهای دوچرخه‌سواری، اصول استاندارد را با هدف ایجاد انگیزه و جذب شهروندان به ورزش دوچرخه‌سواری متعاقب آن تغییر رفتار و دستیابی به پایداری اجتماعی شهری رعایت کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting the Development of Cycling Culture with the Approach of Promoting Citizenship Sports

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mahmoodi Yekta 1
  • Zahra Hemmatyar 2
  • Ali Khazaei 2
  • Mohsen Zarifi Khamene 1

1 Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, Non-Governmental - Non-Profit Ivan Kay University, Semnan, Iran

2 Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of the research was to analyze the factors affecting the development of cycling culture with the approach of promoting citizenship sport.
Methods The present study was applied, the method of doing it quantitatively, the type of research of structural equation. The statistical population was all experts, cycling and citizenship experts who were selected by sampling (n = 175). The research tool was a researcher-made questionnaire from library studies and interviews with experts whose reliability was calculated through Cronbach's alpha (α = 0.89). In order to investigate the instrument's factor structure, the exploratory factor analysis test was used to evaluate the structural validity of the exploratory factor analysis and to evaluate the instrument's confirmation factor analysis of the minimum squares through PLS software.
Results The results of the research showed that among various factors, such as communication management of the scientific and executive part of sports, focusing on youth skill development, principled planning, political-economic factors with a factor load (0.89), and support of related organizations (0.86) had the greatest impact.
Conclusion: Based on the results of the research, to promote and develop the cycling culture, the capacity of using bicycles should be increased at city level. In this regard, it is suggested that in addition to the all-around cooperation of the institutions in charge of urban sports, urban designers and planners should also follow the standard principles in planning cycling routes to motivate and attract citizens to cycling, subsequently changing their behavior and achieving urban social sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cycling culture Citizen sports Political-economic factors Women'
  • s cycling
 
Mehdipour, B., Mehdipour, B. (2012). Investigating the effect of using bicycles on urban traffic control and management, National Conference on Architecture, Culture and Urban Management, Karaj, https://civilica.com/doc/255832. (In Persian).