نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم ورزشی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22059/jsm.2022.350965.3056

چکیده

مقدمه: هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل توسعة ورزش تربیتی در کشور ایران بود.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات متوالی ـ اکتشافی و از نظر نوع داده‌ها کمی است. جامعة آماری تحقیق شامل تمامی دبیران تربیت بدنی به تعداد 10000 نفر بود. برای جمع‌آوری داده‌ها ابتدا پرسشنامة محقق‌ساخته با نظر و تأیید 30 نفر از خبرگان شامل استادان و متخصصان مدیریت ورزشی، معاونان تربیت بدنی و معلمان تربیت بدنی تهیه شد. این پرسشنامه دارای هفت مؤلفه و 33 سؤال بود و پیش از توزیع روایی و پایایی آن، تأیید شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که راهبرد توسعة ورزش تربیتی در هفت بعد شامل توسعة برنامة درس تربیت بدنی، کیفیت‌بخشی برنامة درس تربیت بدنی، توسعة ورزش قهرمانی دانش‌آموزان، توسعة ورزش همگانی دانش‌آموزان، ارتقای کیفی فضا و تجهیزات ورزشی، توسعة سواد حرکتی و سبک زندگی سالم و فعال در دانش‌آموزان و تقویت و توانمندسازی منابع انسانی ارزیابی شد. می‌توان گفت که توسعة ورزش دانش‌آموزی فرایندی پویاست و برای تحقق آن و حصول پیامدهای توسعه، ذی‌نفعان، راهبرد‌ها، فرایندها و مسیرهای توسعة ورزش با هم عمل می‌کنند.
نتیجه‌گیری: ازاین‌رو سیاستگذاران به‌هنگام تدوین سیاست‌های توسعة ورزش دانش‌آموزی باید ذی‌نفعان، راهبرد‌ها، فرایندها و مسیرهای توسعة ورزش را مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Compilation a Model for the Development of Educational Sports of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadnoor Mohayya
  • Mohammad Ehsani
  • Marjan Saffari
  • Rasool Norouzi Seyed Hossini

Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to compilate a model for the development of educational sports in the country.
 
Methods: The present study is a sequential- exploratory research and is quantitative in terms of data type. The statistical population of the study included all physical education teachers with 10,000 people. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was prepared with the opinion and approval of 30 experts, including professors and specialists in sports management, physical education assistants and physical education teachers. This questionnaire had 7 components and 33 questions and was approved before its validity and reliability distribution.
Results: The results showed that the development strategy of educational sports in 7 dimensions including: development of physical education curriculum, quality of physical education curriculum, development of student’s championship sports, development of students public sports, quality improvement of space and sports equipment, development of motor literacy and healthy and active lifestyle. It was evaluated for bonefits of students and for strengthening and empowerment of human resources.
Conclusion: Based on the research results, it can be stated that the development of student sports is a dynamic process and to achieve it and achieve development consequences, stakeholders, strategies, processes and paths of sports development work together. Therefore, policymakers should consider stakeholder strategies, processes, and ways of developing sports when formulating student sports development policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport development
  • Educational sport
  • Development implications
Hosinikeshtan, M., Ghalandarghoochan atigh, G.(2021). Prioritizing the development indicators of Iran's student sports. Research in educational sports. Tehran, Iran.(Persian).https://doi.org/10.22089/res.2022.11449.2170.
 Jafarinasab,M., Moeinfard, M., Shooshinasab, P., Fesanghari, J.(2021). Investigating the views of sports experts and managers on the functions, status and importance of sports with the approach of sports development. Contemporary Studies on Sport Management. Hamaden, Iran.(Persian).11(22). doi: 10.22084/smms.2021.22478.2676
Shahbazi, R., Mostafaei Kiwi, J., Daei, R., & Sajjadi, S. N. (2018). Role of Mass Media on Development of Sport for All (from the Perspective of Students of University of Tehran). Communication Management in Sport Media, 6(1), 34-42.
Almasi., S., Abdi., H., Abbasi., H., Foroughi., B., Garcia., F. (2021). Identifying internal and external organizational factors affecting the connection of sports science faculties with growth centers and science and technology parks. Contemporary Studies in sports management. 11(22). . Hamaden, Iran.(Persian). doi: 10.22084/smms.2021.23257.2757.
Mirzayikalar., A., Hematinezhad., M., Ramazaninezhad., R.(2020). Designing the development model of student sports in Iran. Research in educational sports, 8(18), 41-62. Tehran, Iran.(Persian).