نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jsm.2019.237637.1889

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر مدلسازی نقش فرهنگ سازمانی و انگیزۀ خودتعیینی بر اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبۀ ایران بود.
روش پژوهش: روش تحقیق، پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعۀ آماری پژوهش تمام فوتبالیست‌های لیگ آزادگان کشور (432 بازیکن)، فصل 1395-1396بودند. نمونۀ آماری 223 بازیکن به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های فرهنگ سازمانی، انگیزۀ ورزشی و اخلاق ورزشی استفاده شد که روایی آنها توسط ده تن از استادان و پایایی آن به‌وسیلۀ آلفای ‌کرونباخ به‌ترتیب برابر با 94/0، 79/0و 88/0 به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری به‌منظور روابط علّی بین متغیرهای مشاهده‌شده استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بین فرهنگ سازمانی و اخلاق ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین انگیزۀ خودتعیینی و اخلاق ورزشی، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد. نتایج آزمون تحلیل مسیر تأییدی حاکی از برازش ارتباط بین فرهنگ سازمانی و انگیزۀ خودتعیینی با اخلاق ورزشی بود. تمامی بارهای عاملی بین مؤلفه‌ها و عوامل در سطح معقولی (بیشتر از 4/0) قرار داشت و مدل از برازش مناسبی برخوردار بود و مدل مفهومی تحقیق تأیید شد.
نتیجه‌گیری: در نتیجه بر اساس یافته‌ها، اخلاق ورزشی بیشتر از طریق ادراک ارزشمندی و تأثیرپذیری مستقیم بازیکنان از تعاملات موجود در فوتبال و اطرافیان متأثر می‌شود که متولیان فوتبال کشور باید در شناسایی کدهای اخلاق ورزشی، نوع فرهنگ سازمانی و عوامل مؤثر در انگیختگی بازیکنان فوتبال تلاش کنند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling The Role of Organizational Culture and Self-Deterministic Motivation in Sporting Ethics of Elite athletes. (Case Study: League of Azadegan Iran)

نویسندگان [English]

  • Alireza Hajipour 1
  • Merzad Hamidi 1
  • Seyed Nasrolah Sajadi 1
  • Mohammad Khabiri 2

1 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

 
Introduction: The purpose of this study was modeling the role of organizational culture and self-determination motivation on the athletic ethics of elite athletes of Iran. The research method was survey and from the aspect of purposive applied.
Methods: The statistical population of this study was all the Azadegan League footballers (432 footballers) Season 2016 – 2017. Organizational culture, sport motivation and sport ethics were used to collect information from organizational culture questionnaires. Sport motivation and sport ethics were used for gathering information. Their validity was confirmed by ten professors and their reliability through the Cronbach alpha calculated respectively to be equal to 0.94, 0.79 and 0.88. For data analysis, structural equation modeling was used in order to determine the relationships between observed variables.
Results: Results showed that between organizational culture and ethics of sports there is a significant positive relationship. Also, between self-determined motivation, and sports ethics significant positive relationship was observed. The confirmatory path analysis, estimation the relationship between organizational culture and self-determined motivation with sports ethics were of results of the test. All the factor loadings between components and factors was on a reasonable level (More than 0/4) and the model was of a sufficient fit and approved the conceptual model.
Conclusion: Consequently, based on the findings, football coaches should pay more attention to issues related to sports ethics and call athletes to be more inclined to sports ethics with their appropriate behavior during training and competitions. In any case, clubs in which the cultural charter of supporting innovative ideas and thoughts prevails, they provide the context for improving internal and external settings (self-determination) and sports ethics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elite athletes
  • Football league
  • Organizational culture
  • Self-determination motivation
  • Sport ethics
Nedayie T, Alavi K. (2008). Ethics in sports with a fair play approach. Quarterly Journal of Qom University. 10(2):188-220. (In persian).
Rastegar AA. Fotovat B, Abdarzadh P. (2014). The effect of organizational culture on organizational citizenship behavior (case study: Physical Education Department staff in Tehran province). Journal of management and exercise physiology north. 2(1), 57-68. (In persian).
 Ryan RM, Deci EL. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary educational psychology. 25(1): 54-67.
Shajie, R; kouzehchian, H; Ehsani, M; Amiri, M. (2012). The effect of Iranian footballer's ideology on their ethical decision making. Sports psychology studies. (2): 38-27. (In persian).