نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی. دانشگاه پیام نور. کرج. ایران

2 گروه مدیریت ورزشی. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران

10.22059/jsm.2023.353430.3090

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی هویت تیمی و عملکرد تیم با قصد هواداری با نقش میانجی گر برآورده شدن نیاز لذت جویانه و تجربه غوطه‌وری هواداران تیم پرسپولیس در شهر همدان بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی هواداران تیم پرسپولیس شهر همدان بود که روش غیر تصادفی در دسترس بر اساس فرمول حجم نمونه هومن و همکاران (1394) (5q<n<15q) تعداد 260 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه الکترونیکی در بین نمونه‌ها توزیع و درنهایت 251 پرسشنامه تجزیه‌وتحلیل شد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی برای طبقه‌بندی داده‌ها و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از ضرایب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS و مدلسازی معادلات ساختاری و همچنین از نرم‌افزار PLS استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که هویت تیمی بر قصد حضور، تجربه غوطه‌وری و برآوردن نیاز لذت جویانه، عملکرد تیمی بر تجربه غوطه‌وری و برآوردن نیاز لذت جویانه هواداران تأثیر مستقیم مثبت معناداری دارند. همچنین در بررسی مدل تحقیق مشاهده شد که هویت تیمی بر قصد حضور هواداران پرسپولیس در شهر همدان با توجه به نقش میانجی تجربه غوطه‌وری و برآوردن نیازهای لذت جویانه نقش میانجی مثبت معناداری و همچنین عملکرد تیمی بر قصد حضور هواداران پرسپولیس در شهر همدان با توجه به نقش میانجی تجربه غوطه‌وری اثر غیرمستقیم مثبت معناداری دارد. درنهایت بر اساس نتایج می‌توان گفت تجربه غوطه‌وری و برآورده شدن نیاز لذت جویانه می‌تواند نشانه‌های تشخیصی برای ارزیابی کیفیت تأثیر عملکرد و هویت تیمی بر قصد حضور تماشاگر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment the role of mediating hedonic need fulfillment and flow experience in relation to team identity and team performance with the spectatorship intention of Persepolis fans in the city of Hamadan

نویسندگان [English]

  • Sahar Ghasemi 1
  • Hossein Poursoltani Zarandi 2

1 Master Student of Sports Management University Payam noor, Alborz Unit

2 Associate Professor of Sports Management University of Payam Noor, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the causal relationship between team identity and team performance with the intention of fans with the mediating role of satisfying the pleasure-seeking need and the immersion experience of Persepolis fans in Hamadan city.

it is a correlational research with a structural equation model approach, which was implemented in the field. The statistical population of the research included all the fans of the Persepolis team in Hamadan city, and the available non-random method based on the sample size formula of Homan et al.

In data analysis, descriptive statistics were used to classify data and to test research hypotheses, Pearson correlation coefficients were used using SPSS software and structural equation modeling, as well as PLS software. The results of the research indicate that team identity has a significant positive direct effect on the intention to attend, immersion experience and satisfying the hedonistic need, team performance on the immersion experience and satisfying the hedonistic need of the fans. Also, in the research model, it was observed that team identity has a significant positive mediating role on the intention of Persepolis fans to attend in the city of Hamedan, considering the mediating role of immersion experience and fulfilling pleasure-seeking needs, as well as team performance on the intention of Persepolis fans to attend in the city of Hamedan, considering the role The mediator of immersion experience has a significant positive indirect effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • team identity
  • hedonic needs
  • attendance intention
  • flow experience