نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

4 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

10.22059/jsm.2023.362733.3166

چکیده

یافتن راهکارهایی برای افزایش میزان حضور گردشگران با رفتار مسئولانه به یک دغدغۀ بسیار مهم برای به حداکثر رساندن پایداری گردشگری تبدیل شده است. از اینرو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جذابیت مقصد بر رفتار مسئولانه زیست محیطی کوهنوردان با نقش میانجی دلبستگی به مکان بود.

این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی و به لحاظ گردآوری داده-ها پیمایشی میباشد. جامعه آماری کلیه کوهنوردان در قله تل‌انبار در سال 1401 بودند. برای برآورد حجم نمونه به دلیل نامشخص بودن تعداد جامعه آماری، از نظریه کلاین (2014) بهره گرفته شد. ابزار تحقیق سه پرسشنامه استاندارد جذابیت مقصد، رفتار مسئولانه زیست محیطی و دلبستگی به مکان چنگ و همکاران (2013) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط صاحبنظران تأیید شد و پایایی نیز با استفاده از شاخصهای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفته شد. در مجموع 203 پاسخ‌دهنده به شیوۀ در دسترس به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. از مدلسازی معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر برای تجزیه‌و-تحلیل داده‌ها استفاده شد.

نتایج نشان داد تمامی روابط بین متغیرهای مدل تحقیق در سطح اطمینان 99/0 معنادار هستند و تمامی روابط بین متغیرهای مدل مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین یافته‌های پژوهش حاکی از این است که بـیش از 49 درصد جذابیت مقصد بر رفتار مسئولانه زیست محیطی از طریـقِ غیرمستقیم و متغیر دلبستگی به مکان تبیین می‌شود.

با توجه به نتایج می‌توان اظهار کرد که ایجاد آگاهی زیست محیطی بیشتر در بین گردشگران و القای رفتار مسئولانه از نظر زیست محیطی، پیش‌شرط ضروری برای گردشگری است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of the attractiveness of the destination on the environmentally responsible behavior of climbers with the mediating role of place attachment

نویسندگان [English]

  • Houriyeh Dehghanpouri 1
  • Afsaneh Valinezhad Khandan 2
  • Seyedeh khadijeh Taghinezhad 3
  • Nahid Darooghe Arefi 4

1 Faculty of Physical Education,, Department of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran,

2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

3 Faculty of Physical Education, Department of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

4 Faculty of Physical Education, Department of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

چکیده [English]

Finding ways to increase the number of tourists with responsible behavior has become a very important concern to maximize the sustainability of tourism. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of destination attractiveness on the environmentally responsible behavior of climbers with the mediating role of place attachment.

This research is a cross-sectional study applied in terms of objective, descriptive correlation in terms of method and survey in data collection. The study's statistical population was all mountain climbers at the peak of Tal Anbar in 2022. Klin's theory (2014) was used to estimate the sample size. The research tool was three standard questionnaires . The face and content validity of the questionnaires were confirmed by experts and reliability was confirmed using Cronbach's alpha and composite reliability indices. A total of 203 respondents answered the questionnaires in an available manner. Structural equation modeling including confirmatory factor analysis and path analysis was used for data analysis.

The results showed that all the relationships between the variables of the research model are significant at the confidence level of 0.99 and all the relationships between the variables of the model were confirmed. Also, the findings of the research indicate that more than 49% of the attractiveness of the destination on responsible environmental behavior is explained through indirect and variable attachment to the place.

It can be stated that creating more environmental awareness among tourists and inducing environmentally responsible behavior is a necessary prerequisite for tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attraction
  • place identification
  • place dependence
  • special behavior
  • tourism