نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22059/jsm.2023.360592.3153

چکیده

مقدمه: یکی از ابعاد اصلی هر برند، هویت آن است. هویت شامل تصویر اخلاقی، هدف و ارزش‌هایی است که با هم جوهره فردیت را تشکیل می‌دهند و در عین حال برند را متمایز می‌کنند. هدف پژوهش حاضر ارائه تصویر و هویتی از آینده فوتبال حرفه ای عراق به منظور بهبود آینده این ورزش است.

روش پژوهش: این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر داده ها کیفی بود که با تلفیق روش های تحلیل تم، تحلیل لایه‌ای علتها و سناریو سازی به روش دیتور انجام شد. مشارکت کنندگان شامل 18 نفر از خبرگان فوتبال عراق بودند.

یافته ها: نتایج نشان داد که نبود ارزش ویژه برند و عدم وجود سیاست‌های مبتنی بر زیرساخت‌ها و تجهیز آنها مهم ترین عدم قطعیت های آینده فوتبال حرفه ای عراق بود. همچنین تحلیل‌ها نشان داد که ترس از شکست و باور به اینکه خشونت قدرت می‌آورد در لایه‌های گفتمان و استعاره و اسطوره و عدم وجود یکپارچگی و انعطاف پذیری در قوانین منجر به مشکلات مطرح شده هستد. براساس این یافته‌ها چهار سناریوی رقابت جوانمردانه، مرگ تدریجی، گورستان چند طبقه و 127 ساعت شکل گرفت.

نتیجه‌گیری: سناریوهای ترسیم شده به سیاستگذاران و مدیران فدراسیون کمک می کند تا هویت و تصویر فوتبال حرفه ای عراق را با ایجاد زبان مشترک، توسعه دیپلماسی سیاسی و فرهنگی، افزایش اخلاق ورزشی حرفه ای و توسعه شجاعت و عدالت تغییر دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The future image and identity of Iraqi professional football: scenarios derived from the Casual Layer Analysis

نویسندگان [English]

  • Abdalrahim Noori Harbi 1
  • Mehdi Salimi 2
  • Mohsen Vahdani 3

1 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate professor in sport management, Sport sciences Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3 Assistant professor in sport management, Sport sciences Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The current research is done to provide an image and identity of the future of Iraqi professional football in order to improve the future of this sport.

Methods:

This research was applied in terms of purpose and qualitative in terms of data, which was carried out by combining the methods of theme analysis, layered analysis of causes and scenario creation by Dator's method. The participants included 18 Iraqi football experts.

Results: The results showed that the most important options are the uncertainties that have a special value in the future of Iraqi professional football and the lack of policies based on infrastructure and their equipment. Disabilities show that they are afraid of failure and believe that they reach the violence of power in the layers of discourse and metaphor and myth and the lack of integrity and acceptance in strict laws and the lack of correct policies to the problems raised. All the factors identified in the solutions phase were confirmed by using research confirmation analysis in order to draw the scenario. The results of these findings resulted in four scenarios of fair competition, final death, multi-story cemetery, and 127 hours.

Conclusion: The outlined scenarios will help policymakers and federation managers to change the identity and image of Iraqi professional football by creating a common language, developing political and cultural diplomacy, increasing professional sports ethics, and developing courage and justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • casual layer analysis
  • datour'؛ s scenario
  • professional football
  • Iraq