نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22059/jsm.2023.359574.3145

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش طراحی الگوی مدیریت استعداد برای ایجاد نظام شایسته‌سالاری مدیران و رهبران سازمان‌های ورزشی بود.

روش پژوهش: روش پژوهش، به شیوه کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد بود و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش گلیزر (۱۹۹۲) صورت گرفت و مشارکت‌کنندگان پژوهش، ۱۵ نفر از اساتید هیئت‌علمی باسابقه مدیریت در سازمان‌های ورزشی بودند. نمونه‌گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت.

یافته ها: بعد از کدگذاری مرحله‌ به ‌مرحله، تعداد 97 کد نهایی به دست آمد که در 13 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی، شایستگی‌های مدیران ورزشی، شایستگی‌های رهبران ورزشی، فرایند مدیریت استعداد مدیران و رهبران ورزشی قرار گرفتند. نتایج نشان داد با در نظر‌گرفتن شایستگی‌های مدیران ورزشی (شایستگی‌های مدیریتی، سازمانی، ارتباطی، عملکردی، شخصیتی، بین‌المللی)، شایستگی‌های رهبران ورزشی (مهارت‌های رهبر، شخصیت رهبر، رفتار رهبر، اقدامات رهبر) و فرایند مدیریت استعداد مدیران و رهبران ورزشی (زیرساخت‌های لازم، شناسایی و حفظ استعدادها، آموزش و ارتقا استعدادها) می‌توان الگوی مدیریت استعداد برای شایسته‌سالاری مدیران و رهبران ورزشی تدوین کرد.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، سازمان‌های ورزشی باید برای جذب و انتخاب، پرورش، حفظ و نگهداری مدیران و رهبران شایسته، از سیستم مدیریت استعداد استفاده کنند. این سیستم بر اساس شایسته سالاری، مدیران شایسته را برای پست‌های کلیدی سازمان انتخاب می‌کند و به پرورش و حفظ و نگهداری افراد شایسته می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Talent Management Model for Meritocracy of Managers and Leaders in Sport Organizations

نویسندگان [English]

  • fatemeh rezapour
  • mehrdad moharramzadeh
  • nasrin azizian kohan
  • Abbas Naghizadeh-Baghi

Department of Sport Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to develop a talent management model for establishing a merit-based system for managers and leaders in sports organizations.

Methods: The research method employed was qualitative, based on the foundational data theory. Data was collected using semi-structured interviews, and Glaser's method (1992) was used for data analysis. The research participants consisted of 15 faculty members with experience in sports management, and sampling was continued until theoretical saturation was achieved.

Results: Following a step-by-step coding process, 97 final codes were obtained, which were then classified into 13 sub-categories and three main categories: competencies of sports managers, competencies of sports leaders, and talent management process of managers and sports leaders. Our results indicate that a talent management model can be formulated for the meritocracy of sports managers and leaders by considering the competencies of sports managers (management, organizational, communication, performance, personality, international competencies), the competencies of sports leaders (leader skills, leader personality, leader behavior, leader actions), and the talent management process of sports managers and leaders (necessary infrastructure, identification and retention of talents, training, and promotion of talents).Conclusion: Based on the research findings, it is recommended that sports organizations adopt a talent management system to attract, select, develop, retain, and sustain competent managers and leaders. This system operates on the principles of meritocracy, selecting qualified managers for key positions within the organization, and providing ongoing support to cultivate and maintain a talented workforce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competencies of a Sports Leader
  • Competencies of a Sports Manager
  • Grounded Theory
  • Sport Management
  • Talent Management System