نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت آموزش و پرورش

2 استادیار، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی

3 دانشگاه کردستان

10.22059/jsm.2023.354137.3106

چکیده

تحقیق حاضر بررسی اثر تبلیغات تصویری در ارزیابی پیام‌های بازاریابی ورزشی مرتبط با علت بود. جامعه‌ی آماری تحقیق، دانشجویان دختر و پسر کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری تربیت‌بدنی دانشگاه کردستان که از اینستاگرام استفاده می‌کردند ، بودند. نمونه‌ی آماری درمجموع 140 نفر از دانشجویان انتخاب شد و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. روش پژوهش، نیمه تجربی و از نوع طرح فاکتوریل 2*2 بود. به‌منظور اندازه‌گیری متغیرهای نگرش و قصد‌ مشارکت نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت از پرسشنامه، و برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و استنباطی (آنووا) استفاده شد. یافته‌های اثرات اصلی تحقیق نشان داد تفاوتی بین دو نوع پیام مشارکت در علت و علت اجتماعی بر نگرش افراد نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت وجود ندارد اما تفاوت معنی‌داری بین پیام مشارکت در علت و علت اجتماعی برقصد مشارکت نسبت به بازاریابی مرتبط با علت وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد نوع تصویر تبلیغاتی(علت محور / محصول محور) در این رابطه به‌عنوان تعدیل گر تأثیری بر انواع پیام (مشارکت در علت/ علت اجتماعی) روی نگرش و قصد مشارکت نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت ندارد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بازاریابان و مدیران ورزشی با توجه به نوع محصولی که ارائه می‌دهند، پیام‌های متنی تبلیغاتی خود را در قالب بنر و یا در مجلات مختلف ورزشی و غیرورزشی در مکان‌های مختلف تبلیغ کنند و از هدر دادن وقت خود روی تصویر تبلیغاتی در جهت تحریک احساسات مصرف‌کنندگان برای نشان دادن مسئولیت اجتماعی شرکت جلوگیری نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Visual Advertisements on the Evaluation of the Messages in Cause-Related Sport Marketing

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem azami 1
  • Sardar Mohammadi 2
  • Mojtaba Ghasemi Siani 3

1 دانشجو

2 University of Kurdistan

3 University of Kurdistan

چکیده [English]

The purpose of the present research was to investigate the effect of visual advertisements on the evaluation of the messages in cause-related sport marketing. The statistical population of the research was all students of University of Kurdistan in Iran, and a total of 140 students were selected as a statistical sample for data collection using simple random sampling method. The research method was semi experimental and 2x2 factorial design. In order to measure the variables of attitude and intention to participate in sports-related marketing, a questionnaire was used and descriptive statistics and inferential method (ANOVA) were used to analyze the data.The findings showed that there is no difference between the two types of messages, in terms of their effect on people's attitudes towards cause-related sport marketing, but there is a significant difference between the effect of the messages of participation in the cause and social cause on the intention to participate in cause-related marketing. Also, the results showed that the type of advertising image (cause-oriented / product-oriented) in this regard as a moderator has no effect on the influence of the type of message (participation in a cause/ social cause) on the attitude and intention to participate in cause-related sport marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • پیام مشارکت در علت
  • تصویر محصول محور
  • تصویر علت محور
  • بازاریابی ورزشی مرتبط با علت
  • قصد مشارکت