نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش، دانشگاه اراک، اراک

2 مدیریت ورزشی و دروس عمومی، دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

10.22059/jsm.2023.344654.2976

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی دیجیتال بر تمایلات رفتاری مشتریان فروشگاههای ورزشی با نقش واسطه‌ای کیفیت ارتباط با مشتری انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است که از مدلسازی معادلات ساختاری برای بررسی روابط متغیرها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان فروشگاههای ورزشی استان مرکزی بود و 443 مشتری به روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه محقق ساخته آمیخته بازاریابی دیجیتال، پرسشنامه استاندارد کیفیت ارتباط با مشتری نیادزایو و خواجه زاده (2016) و پرسشنامه استاندارد تمایلات رفتاری لین (2006) بود که روایی پرسشنامه‌ها توسط صاحبنظران و اساتید متخصص و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأیید شد. همچنین پایایی ابزار اندازه-گیری به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 88/0، 96/0 و 95/0 تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آمارتوصیفی و آمار استنباطی و مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای اس‌پی‌اس‌اس و لیزرل انجام گرفت. نتایج نشان داد، آمیخته بازاریابی دیجیتال بر تمایلات رفتاری و کیفیت ارتباط با مشتریان فروشگاههای ورزشی استان مرکزی تاثیر معنی‌داری دارد؛ همچنین آمیخته بازاریابی دیجیتال با نقش واسطه‌ای کیفیت ارتباط با مشتری بر تمایلات رفتاری مشتریان فروشگاههای ورزشی استان مرکزی تاثیرگذار بود. با توجه به یافته‌های پژوهش، صاحبان فروشگاهها و کسب و کارهای ورزشی می‌توانند به منظور بهبود تمایلات رفتاری مشتریان، از اثرات مثبت آمیخته بازاریابی دیجیتال در کنار استفاده از مزیت‌های کیفیت ارتباط با مشتری برای افزایش توان رقابتی کسب‌وکارشان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of digital marketing mix on sporting stores ’customers behavioral tendencies with the mediating role of customer relationship quality

نویسندگان [English]

  • Majid Kavand 1
  • farnaz fakhri 2
  • Fariba Askarian 3

1 Master in Sport Management, Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak

2 faculty of sports,Arak university, Arak, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of digital marketing mix on the behavioral tendencies of customers in sports stores with the mediating role of customer relationship quality. The research method is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. Structural equation modeling was used to examine the relationships of variables. The statistical population of the study included customers of sports stores in Markazi province and 443 customers were selected as a statistical sample by purposive and available sampling. Data collection tools included a researcher-made digital marketing mix questionnaire, a standard customer relationship quality questionnaire by Niadzaio and Khajehzadeh (2016) and Lancaster and a standard Behavioral Tendency Questionnaire by Lane (2006). The validity of the questionnaires was confirmed by experts, and the construct validity was confirmed using factor analysis. Also, their reliability was confirmed with Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed using descriptive statistics and inferential statistics and SEM using SPSS and LISREL software. The results showed that the digital marketing mix has a significant effect on behavioral tendencies and customer relationship quality; Also, the mix of digital marketing with the mediating role of customer relationship quality was influential on the behavioral tendencies of customers. As a result, it can be said that store and business owners, can use the positive effects of digital marketing mixed to improve the behavioral tendencies of customers, along with using the advantages of the quality of customer relationship quality to increase the competitiveness of their business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Marketing Mix
  • Digital Marketing
  • Sports Marketing
  • Behavioral Tendencies
  • Quality of Customer Relationship