نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 داانشگاه تهران

10.22059/jsm.2023.351797.3065

چکیده

مقدمه: در سال های اخیر تعداد پرونده های شکایت از سازمان ها، فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی ایران در مراجع قضایی بین المللی افزایش چشمگیری داشته و اکثر قریب به اتفاق آن ها با شکست طرف ایرانی به پایان رسیده است. بنابراین، هدف از این پژوهش، آسیب شناسی پرونده های حقوقی ورزش ایران در مراجع بین المللی بود.

روش پژوهش: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت کیفی می باشد که با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون انجام شد. جامعة آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه حقوق ورزشی آگاه به پرونده های حقوقی بین المللی ورزشی بودند که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و پانزده مصاحبه نیمه ساختار یافته تا حد رسیدن به اشباع نظری انجام شد.

یافته ها: بر اساس مصاحبه های انجام شده، در نهایت 81 گویه در قالب 24 مقوله فرعی و 8 مولفه اصلی شامل چالش های مرتبط با مذاکره، عقد قرارداد، اجرای قرارداد، طرح دعوی و شکایت، فساد و عدم نظارت، جو مدیریتی ورزش، ساختار حقوقی و محیط حقوقی بین المللی در ورزش شناسایی و دسته بندی شدند.

نتیجه گیری: بهبود آگاهی و نگرش ذینفعان در خصوص حقوق ورزشی و بازنگری در ساختار حقوقی ورزش کشور بر اساس تجارب بین المللی و برخورد متناسب با تخلفات می تواند در بلند مدت احتمال موفقیت در پرونده های حقوقی ورزشی بین المللی را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology of Iranian Sports Legal Cases in International Courts

نویسندگان [English]

  • Amir Sedighi 1
  • Ebrahim Alidoust Qahfarokhi 2
  • Amin Dehghan Ghahfarokhi 3

1 University of Tehran

2 associate professor, Faculty of physical education and sport sciences, Tehran University, Tehran, Iran

3 University of Tehran

چکیده [English]

Introduction: In recent years, the number of complaint cases against Iranian sports organizations, federations and clubs in Jurisdictions has increased significantly, and the vast majority they ended with the defeat of the Iranian side. So,, the purpose of this study was to pathology of Iranian Sports Legal Cases in International Courts.

Methods: This research is applied in terms of purpose and qualitative in nature, which was carried out using thematic analysis approach. The statistical population of the research included experts in the field of sports law who were aware of international sports legal cases, who were selected in a convenience and judgmental manner, and fifteen semi-structured interviews were conducted until theoretical saturation was reached.

Results: Based on the conducted interviews, finally 81 items in the form of 24 sub-categories and 8 main categories including negotiation, contract, contract implementation, complaints, corruption and lack of supervision, managerial atmosphere in Sport, legal structure and international legal environment in sports were identified and categorized.

Conclusion: Improving the awareness and attitude of stakeholders regarding sports law and revising the legal structure of sports in the country based on international experiences and appropriate punishment of offences can increase the success rate in international sports legal cases in the long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Law
  • International law in sport
  • Legal cases in sport
  • Judgment in sport