نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش کیفی با هدف طراحی مدل مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران و با استفاده از روش کیفی داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین انجام شد. در بخش روش شناسی، جامعه آماری شامل صاحبنظران مدیریت دانش و مدیران اجرایی سازمان ورزش شهرداری بود که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با آنها تا حد اشباع نظری پیش رفت. برای تجزیه و تحلیل دادهها، از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد که در مجموع 58 کد باز به دست آمد و در پنج مقوله شرایط علی (فرهنگ سازمانی، زیرساخت فناوری، سرمایهگذاری بلند مدت، نقشه راه)، شرایط زمینه‌ای (حمایت مدیران عالی، چرخه عمر سازمان، نیروی انسانی خبره و پراکندگی مراکز سازمان)، شرایط مداخله گر (نقش حاکمیت، حقوق مالکیت مادی و معنوی و رقبا)، راهبردها (توانمندسازی منابع انسانی، دانش محور شدن سازمان، اجرای استراتژی مدیریت دانش، طراحی مجدد سیستم پاداش و طراحی مجدد ساختار) و پیامدها (بهبود تصمیم گیری، توسعه و خلق دانش جدید، افزایش خلاقیت و نوآوری و هویت بخشی) دسته بندی شدند. باتوجه به اینکه، فضای سازمان از شکل سنتی درجهت دانش محوری تغییر کرده،سازمان ورزش شهرداری تهران، باید ضمن سازگاری با تغییرات، استراتژیهای مدیریت دانش خود را تنظیم کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a knowledge management model in Tehran Municipality Sports Organization

نویسندگان [English]

  • Akbar Dindar 1
  • Vahid Shojaei 2
  • Mohammad Hami 2

1 PhD Student in Sports Management, Department of Sports Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Department of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

this study was conducted with the aim of designing a knowledge management model in Tehran Municipality Sports Organization using the qualitative method of grounded theory with Strauss and Corbin approach. The statistical population of the study included knowledge management experts and executive managers of the Municipal Sports Organization who were selected using purposive sampling and semi-structured interviews with them went as far as theoretical saturation. For data analysis, three stages of open, axial and selective coding were used, which resulted in a total of 58 open codes and in five categories of causal conditions (organizational culture, technology infrastructure, long-term investment, road map). contextual conditions (support of senior managers, organizational life cycle, skilled manpower and dispersion of organizational centers), intervening conditions (role of governance, material and intellectual property rights and competitors), strategies (human resource empowerment, knowledge-based organization, strategy implementation Knowledge management, reward system redesign and structure redesign) and outcomes (improved decision making, development and creation of new knowledge, increased creativity and innovation and identification) were categorized. Due to the fact that today, the atmosphere of the organization has changed from its traditional form to knowledge-based, so sports organizations, including the Tehran Municipality Sports Organization, must adapt to these changes and adjust their knowledge management strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model design
  • knowledge management
  • sports organization
  • Tehran Municipality