نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

جهانی‌شدن و تغییر در ساختارهای مالی، تأثیر بسزایی بر صنعت پوشاک داشته است. تولیدی‌های پوشاک ورزشی نیز از زیرشاخه‌های صنعت پوشاک هستند. هدف از پژوهش حاضر، این بود که با به‌کارگیری مدل تحلیلی PEST درک درستی از محیط صنعت پوشاک ورزشی به دست آورده تا به‌واسطه‌ی آن عوامل محیطی مؤثر بر توسعه این صنعت را شناسایی نماییم. از حیث روش‌شناسی این تحقیق در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد و از روش تحلیل مضمون جهت تحلیل داده‌ها استفاده شده است. داده‌ها نیز در مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته مبتنی بر ادبیات تحقیق جمع‌آوری شدند. جامعه آماری این تحقیق شامل مؤسسان، مدیران، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران فروش، تولیدی‌های فعال صنعت پوشاک ورزشی در داخل ایران بود. به‌منظور نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد که حجم نمونه به 18 تولیدی رسید. نتایج نشان داد که عامل سیاسی با مقولات فرعی توسعه‌ای، حمایتی و ارتباطی، عامل اقتصادی با مقولات فرعی مواد اولیه، ارتباطی و بهینه‌سازی، عامل اجتماعی با مقولات فرعی ادراکی، منابع انسانی و فرهنگ‌سازی و عامل فناوری با مقولات فرعی توسعه‌ای و زیرساختی بر توسعه‌ی صنعت پوشاک تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Factors Affecting the Development of Iran's Sports Clothing Industry with Analytical Approach PEST

نویسندگان [English]

  • abdorahman jami-al-ahmadi 1
  • Bahador Azizi 2
  • Ahmad Mahmoudi 3
  • maziyar kalashi 4

1 sport science, Ferdowsi Of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Ph.D. in Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Ph.D. Student of Sport Management Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Globalization and change in financial structures have had a significant impact on the clothing industry. Sportswear manufacturing is also a subcategory of the clothing industry. The aim of present study was to understand the sport clothing industry environment by using the PEST model to recognize the affecting factors on development of sport clothing industry. This is a qualitative research by using thematic analysis method. Data were also collected in semi-structured interviews based on the literature of the research. The statistical population of this study consisted of founders, managers, board members and sales managers, active manufacturers of clothing industry inside Iran. Purposive sampling method was used for sampling. The results showed that the political factor with developmental, supportive and communication subcategories, economic factor with sub-categories of raw materials, communication and optimization, social factor with subcategories of perceptual, human resources and culture, and the factor of technology with developmental and infrastructure sub-categories on industrial development clothing are impressive. According to research findings, environmental factors from the perspective of activists in this field have a crucial role in the development and growth of Iranian apparel industry and managers, officials, entrepreneurs and investors in this field should pay attention to these factors before making a decision and entering this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clothing industry
  • Economical Factors
  • PEST model
  • Sport companies
  • Technological Factors