نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشگاه تهران

3 دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

4 دانشگاه آزاد واحد همدان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آینده پژوهی گردشگری ورزشی در ایران انجام شد. روش پژوهش از نوع آمیخته کیفی– کمی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نخبگان علمی و اجرایی در زمینه گردشگری ورزشی بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند و در نهایت با اجرای مصاحبه‌های باز با 12 نفر از اساتید و خبرگان گردشگری ورزشی به اشباع نظری رسیده شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه‌های باز بود. در بخش کمی نیز ابزار پژوهش پرسشنامه خبره‌ سنجی و پرسشنامه ماتریسی بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان امر مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از پرسشنامه خبره‌سنجی نشان داد، 15 عامل کلیدی بر گردشگری ورزشی در ایران تأثیرگذار هستند. دو عامل گویه‌های بومی و روابط بین‌‌الملل بیشترین تأثیر را بر گردشگری ورزشی در ایران دارد. براساس این دو عامل کلیدی چهار سناریو توسعه تاب‌آور، ظلمت گردشگری ورزشی، توسعه شکننده و توسعه ایده‌آل برای آینده گردشگری ورزشی در ایران ارائه گردد. درنتیجه سناریو توسعه ایدئال که بهترین وضعیت را نشان می‌دهد، با رفع محدودیت‌های بین‌المللی و برنامه‌ریزی روی قابلیت‌های منطقه‌ای وضعیت مناسبی برای گردشگری ورزشی در کشور ایجاد می‌کند. سناریو ظلمت گردشگری ورزشی بدترین وضعیت را نشان می‌دهد که به علت وجود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Future Studies of Sports Tourism in Iran

نویسندگان [English]

  • samaneh haghighat 1
  • ali saberi 2
  • ghodratollah bagheri ragheb 3
  • , gholamreza khaksari 4

1 Islamic Azad University of Hamedan, Iran

2 university of Tehran

3 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran

4 Azad university

چکیده [English]

The present study aim at investigating and designing a model for developing sports tourism in Iran. The research methodology applied is combined of both qualitative and quantitative ones. In the qualitative part, open interviews were done with 12 professors and experts in the field of sports who were selected based on a snowball- judgmental method. The data were collected through considering the previous studies and conducting open interviews. In the part devoted to the quantitative study, expert-qualifier and matrix questionnaires were used. In order to assess the face and content validity of the tools and hypotheses, the findings of the study were given to the participants and after they studied the text of the theories, their comments were collected and applied. Results from expert-qualifier questionnaire showed that 15 key factors affect sport tourism in Iran. Among all the factors, those of local considerations and international relations had the greatest effects on sport tourism. Based on these and the two major factors, 4 different scenarios were presented for the future of sport tourism in Iran; resilient development, the darkness of sport tourism, fragile development and ideal development. According to the ideal development which shows the

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • sports tourism
  • futures studies
  • scenario design
  • Scenario Wizard