نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. تهران. ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارایة مدل بهبود مدیریت جهادی در ورزش ایران بود. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی دو مرحله‌ای از نوع ابزارسازی بود.در بخش کیفی با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری) 16نفر از خبرگان حوزة مدیریت ورزشی(برای شناسایی مدل بهبود مدیریت جهادی در ورزش ایران انتخاب شده‌اند و با آنها مصاحبه انجام شد . نتایج بخش کیفی نشان داد که شرایط علّی، عوامل الزام آور یا ترغیب کننده و فرآیند بهبود مدیریت جهادی در ورزش ایران نشان داده می‌شود. در در بخش کمی روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعة آماری شامل کلیة مدیران ارشد کشو(900 =N) که با استفاده از روش تصادفی ساده و بر اساس جدول کوکران نمونة آماری تعیین شد(300 =n)ابزار مورد استفاده در بخش کمی، مقیاس محقق‌ساخته بر اساس شبکه تئوری داده بنباد بخش کیفی بود؛ که روایی صوری و آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و مدل معادلات‌ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده گردید. نتایج بخش‌کمی نشان داد که مقدار تی مربوطه هر عامل تأثیر معناداری را دارند و تمامی چارچوب مدل بهبود مدیریت جهادی در ورزش ایران مورد تأیید قرار گرفت. همچنین نتایج نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Improving the Jihadic Management of Sports Managers in the Country Based on the guidelines of the leader of the revolution in sports in the country with a mixed plans approach

نویسندگان [English]

  • Jalal Azizi 1
  • Shahab Bahrami 2
  • Nazanin Rasekh 3
  • Mohsen Esmaeili 3

1 PhD Student of Sport Management, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran

2 Associate Professor of Sports Management, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran Assistant Professor, Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

3 Assistant professor in sport management. Sport sciences research institute. Tehran. Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of improving jihadi management in Iranian sport with a mixed designs approach. The research method was a two-stage instrumental exploratory combination. In the qualitative section, 16 experts from the field of sport management (selected for identifying the model of jihadi management improvement in Iranian sport) were interviewed and interviewed. Qualitative results showed that causal conditions, factors or incentives, and the process of improving jihadist management in Iranian sport are shown. In the quantitative part, the research method was descriptive-survey. The statistical population consisted of all senior managers of the country (n = 900) who were selected using simple random sampling based on Cochrane table (n = 300). The instrument used in the quantitative section was a researcher-made scale based on the qualitative section based on data base network theory. Formal validity and Cronbach's alpha were confirmed. Descriptive statistics and structural equation modeling were used to analyze the data. The results of Mackey's section showed that the respective t-values of each factor had a significant effect and the whole framework of Jihad management improvement model in Iranian sport was approved. The results also showed that the research model has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Improvement
  • Jihad Management
  • Managers
  • Sport
  • Industry