نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق، آسیب‌شناسی فرایند خرید تجهیزات و لوازم ورزشی در مدارس دولتی و ارائه مدل بود. بدین منظور پرسشنامه‌ای محقق ساخته با 42 گویه بر اساس مؤلفه‌های مدل فرایند خرید طراحی شد. طبق نظر 12 نفر از اساتید مدیریت‌ ورزشی و کارشناسان تربیت‌بدنی، روایی پرسشنامه تائید شد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق دبیران تربیت‌بدنی شهر تهران بودند که بر اساس فرمول کوکران و به‌صورت تصادفی نمونه 280 نفری انتخاب و در جامعه توزیع و درنهایت تعداد 250 پرسشنامه کامل جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل شده و مدل‌سازی صورت گرفت. در هر یک از مراحل فرایند خرید، مقطعی بودن (ابتدای سال) فرایند تشخیص نیاز به‌جای دائمی بودن در طول سال و به‌صورت مداوم؛ نظارت نامناسب اداره آموزش‌وپرورش بر نحوه‌ی انتخاب عرضه‌کننده؛ کم توجهی به بررسی و مقایسه عرضه‌کنندگان با یکدیگر؛ اولویت دادن به خرید وسایل و تجهیزات ورزشی مصرفی؛ تخصیص بودجه ناکافی از جانب اداره آموزش‌وپرورش و فقدان وجود معیار مدون جهت ارزیابی پس از خرید، به ترتیب، مهم‌ترین موانع و آسیب‌های فرایند خرید تجهیزات و وسایل ورزشی در مدارس شهر تهران بودند. در رتبه‌بندی مؤلفه‌های مشکلات خرید تجهیزات و لوازم ورزشی مدارس دولتی؛ مرحله تشخیص نیاز در اولویت اول قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of sports equipment purchase process in schools and model presentation

نویسندگان [English]

  • Ali Amani Samani 1
  • Ebrahim alidoust ghahfarrokhi 1
  • majid jalali farahani 2

1 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Sport ,Management, Faculty of Physical Education and Sport Science, Uinversity of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aimed to pathologies the sports equipment purchase process in schools and model presentation. The present research was applied in term of purpose and descriptive-survey nature. The statistical population of this research was all physical education teachers of Tehran city. The sample was selected by Cochran formula and the number of samples was 280. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The formal validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by 12 experts. The reliability was calculated using Cronbach’s alpha. After analysing data, a model is presented. Results show that in each step of purchase process of Tehran schools, there are obstacles that hinder the physical education class. Periodical specification, lack of governmental supervision, not comparing suppliers, giving more attention to usable equipment, lack of governmental budget and evaluation errors were the most important obstacles in each step. By ranking the obstacles of purchase process steps; Specification was the most important one and this step needs paying more attention in purchase process of schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Education
  • Purchase Process
  • Sport
  • Sports Equipment
  • School Sport