نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر، تعیین اثر ملی‌گرایی، قوم‌گرایی و جهان شهر گرایی مصرفی بر ترجیح خرید برندهای ورزشی داخلی و خارجی در میان دانشجویان با توجه به نقش میانجی کیفیت عملکرد محصول بود. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی تربیت‌بدنی مراکز استان‌های غرب کشور بود. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه‌های استانداردی در خصوص متغیرهای پژوهش بود. طرح پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام پذیرفت. نتایج شاخص‌های برازش در بخش معادلات ساختاری حاکی از نکویی برازش بود که نتایج تحلیل مسیر نشان داد متغیرهای قوم‌گرایی مصرفی و ملی‌گرایی مصرفی به‌طور مستقیم و همچنین با میانجی‌گری کیفیت عملکرد توانسته‌اند بر میزان ترجیح برندهای داخلی به خارجی در بین دانشجویان تأثیر معنا‌داری داشته باشند این در حالی بود که داده‌ها گزارش دادند جهان شهر گرایی مصرفی نتوانسته است بر متغیر ترجیح خرید برند داخلی بر برند خارجی تأثیر بگذارد اما این متغیر به‌واسطه کیفیت عملکرد می‌تواند بر ترجیح خرید را تحت تأثیر قرار دهد. مدیران بازاریابی ورزشی و نیز روانشناسان ورزش برای بررسی رفتار مصرف‌کننده ورزشی و فروش بیشتر و به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی و تقویت اقتصاد داخلی، باید این مطلب را مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of nationalism, ethnocentrism and consumer globalization on the preference of domestic to foreign sports brands among students: The mediating role of product performance quality

نویسندگان [English]

  • Shokofeh Dorsazan 1
  • Shahab Bahrami 2
  • Bahram Yosefi 3

1 Ph.D student of Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

3 Associate Professor of Sports Management, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of nationalism, ethnocentrism and consumer urbanism on the preference of domestic and foreign sports brands among students with respect to the mediating role of product quality.The statistical population of this study included all students of Islamic Azad universities of physical education in the centers of the western provinces of the country.The tools of the present study included standard questionnaires on research variables.The research design was done using structural equation modeling. The results of fit indices in the section of structural equations indicated a good fit that the results of path analysis showed that the variables of consumer ethnocentrism and consumer nationalism directly and also through performance quality mediation could have a significant effect on the preference of domestic to foreign brands among students.The data reported that the world of consumer urbanism has not been able to affect the variable of preference of domestic brand over foreign brand, but this variable can affect the preference of purchase due to the quality of performance. Sports marketing managers as well as sports psychologists should consider this in order to examine sports consumer behavior and increase sales in order to support domestic production and strengthen the domestic economy. Sports marketers in particular can use these factors to improve and make marketing strategies more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer behavior
  • sporting goods
  • shopping preferences
  • consumer ethnocentrism
  • consumer nationalism