نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی و تدوین مدل چابکی استراتژیک در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی (پیش‌آیندها و پس آینده‌ها) می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعة آماری پژوهش، اساتید برجسته حوزة مدیریت‌ورزشی متخصص در کسب‌وکارهای ورزشی و صاحبین برجسته کسب‌و‌کارهای ورزشی بودند که این افراد، در دو فاز اولیه و ثانویه به ترتیب به صورت هدفمند و گلوله‌برفی برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (15 مصاحبه با 14 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). و در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (51 گویه در قالب سه مؤلفة کلی پیش‌آیندهای چابکی استراتژیک، چابکی استراتژیک و پس‌آیندهای چابکی استراتژیک) در بین صاحبین کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی شهر تهران توزیع گردید (269 نفر). نتایج نشان داد که فرهنگ‌سازمانی، ساختارسازمانی و چابکی‌سازمانی از مقولات اصلی پیش‌آیندهای چابکی استراتژیک؛ وضوح چشم‌انداز، قابلیت‌های اصلی، اهداف استراتژیک منتخب، مسئولیت مشترک و اقدام، از مقولات اصلی چابکی استراتژیک و نهایتاً عملکرد‌مالی، عملکرد غیرمالی و کسب مزیت رقابتی از مقولات اصلی پس‌آیندهای چابکی استراتژیک می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Developing a Strategic Agility Model for Small and Medium-Sized Businesses (Pre-Future and Then Future)

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Esazadeh 1
  • ghodratollah bagheri ragheb 2
  • Asadoalahe Kordenayeg 3
  • Asef Karimi 4
  • Morteza Soltani 4

1 PhD Student in Sport Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran

3 Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present study is to design and develop a model of strategic agility in small and medium-sized sports businesses (pre-future and Then future). The present study in terms of purpose is applied and in terms of data collection was descriptive-survey. In the first (qualitative) part of the field interview, the statistical population of the study were prominent sports management professors specializing in sports businesses and prominent owners of sports businesses. The target and snowball subjects were selected for qualitative interviews in the first and second phases, respectively. (15 interviews with 14 individuals continued to theoretical saturation). And in the second (quantitative) part after collecting data from qualitative research, he made a questionnaire and this questionnaire (51 items in terms of three general components of strategic agility, strategic agility and strategic agility consequences) in Distributed among the owners of small and medium-sized sports businesses in Tehran (269 people). Use elasticity and skewness indices to evaluate the distribution of data (natural or abnormal) and to answer and answer research questions and to draw up a measurement model and structural model using SPSS version 24, Smart PLS version 2.0 and Max QDA Pro version software were used. The results showed that organizational culture, organizational structure and organizational agility are the main categories of strategic agility precursors; vision clarity, core capabilities, selected strategic goals, shared responsibility and action, the key categories of strategic agility and ultimately financial performance, Nonfinancial performance and competitive advantage are the main categories of strategic agility outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Performance
  • Organizational Agility
  • Organizational Culture
  • Organizational Structure
  • Competitive Advantage